WakeUpConferece Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss på WakeUpConference, oavsett om du är kund, leverantör, webplatsbesökare eller på annat sätt är i kontakt med oss. Vi vill med denna Integritetspolicy beskriva hur vi samlar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (EU) 2016/679.

I Integritetspolicyn beskrivs hur WakeUpConference behandlar personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig och hur dina rättigheter och integritet skyddas.

WakeUpConference värnar om din personliga integritet, och vår Integritetspolicy syftar till att förklara på vilket sätt Payson samlar in dina personuppgifter och hur de sedan används. Ur Policyn går att utläsa vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan göra dessa gällande. Frågor kring integritet och dataskydd kan alltid skickas till oss via mejl på info@wakeupconference.se

Du accepterar Integritetspolicyn och vår behandling av dina personuppgifter genom att använda WakeUpConference tjänster. Du accepterar även att WakeUpConference använder elektroniska kommunikationskanaler för informationsutskick till dig. Att läsa och förstå vår Integritetspolicy innan du använder våra tjänster är viktigt för oss.

WakeUpConference behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig att använda vår hemsida eller våra betalningsalternativ, och vi tar största möjliga hänsyn till din integritet.

Personuppgiftsansvarig
WakeUpConference är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:
Trådgränd 1
215 37 Malmö
Telefon: 0723252329
E-post: info@wakeupconference.se

Behandling av personuppgifter

Lagen handlar om hur företag ska behandla personuppgifter, vilket är två viktiga begrepp att förstå. Personuppgifter kan förklaras som varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar enskild person (även kallad registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer, eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Behandling av dessa uppgifter innebär att det genomförs en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej. Exempel på sådan behandling är insamling, strukturering, lagring, bearbetning, spridning eller radering.

Vilka personuppgifter vi samlar in och hur
WakeUpConference samlar in och behandlar endast de personuppgifter som är relevanta i förhållande till tjänst eller produkt samt ingångna avtal. Vi samlar in och behandlar personuppgifter:
– som du har lämnat själv i samband med att du blev kund hos oss eller beställt en annan tjänst, samt när du kommunicerar med oss digitalt, eller på annat sätt.
– som skapas när du använder någon av våra tjänster eller produkter.
– som samlas in genom att våra webbsidor placerar cookies som samlar information från din webbläsare.
Vilken information vi specifikt vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster eller produkter du som använder.

Grundläggande principer i GDPR

Lagen bygger på dessa grundläggande principer, som WakeUpConference efterlever när personuppgifter behandlas:

Ändamålsbegränsning
Personuppgifter får endast behandlas för specifika, explicita och legitima ändamål.

Lagringsminimering
Personuppgifter ska inte sparas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Uppgiftsminimering
Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Laglighet, korrekthet och öppenhet
Behandling måste vara laglig, rättvis och öppen i relation till de enskilda och innefattar en skyldighet att säkerställa att uppgifterna är korrekta.

Integritet och konfidentialitet
Krav på lämpliga åtgärder i alla relevanta avseenden för att personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt.

Ansvarsskyldighet
Ansvaret innefattar en skyldighet att kunna demonstrera överensstämmelse med principerna.

Mer om dessa grundläggande principer kan du läsa om på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Vilka ändamål använder vi dina personuppgifter för
Behandlingen av dina personuppgifter sker för följande ändamål:
– för att vi ska kunna tillhandahålla, utföra och förbättra tjänster och produkter
– för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser
– för att vi ska kunna kommunicera med dig och informera dig om våra tjänster och produkter
För att vi ska få behandla personuppgifter måste behandlingen baseras på laglig grund. Det betyder att vår behandling baseras på någon av nedan angivna anledningar:
– behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller din arbetsgivare
– behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla rättliga skyldigheter
– du har samtyckt till behandlingen, eller
– efter en intresseavvägning.

Vilka kan få del av dina personuppgifter
WakeUpConference utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part. De som kan komma att få del av personuppgifter är de olika leverantörer som vi samarbetar med, vilka är nödvändiga för att vi ska kunna bedriva verksamhet och tillhandahålla våra tjänster och produkter. WakeUpConference vidtar ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att mottagarna av dina personuppgifter inte behandlar dem för andra ändamål än vad som anges i denna policy.

Leverantörer av IT- och administrationstjänster:
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet samt anlitar externa administrationstjänster. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina personuppgifter vid all sådan utlagd hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är molnlösningar eller installerade hos vår leverantör och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag. Vill du veta vilka Leverantörer av IT- och administrationstjänster vi använder för att behandla dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
Informations- och marknadsföringsstjänster:
Vi använder oss inte av externa leverantörer vad gäller information och marknadsföring om våra tjänster och produkter till dig.

Var vi behandlar dina personuppgifter
WakeUpConference målsättning är att all behandling av dina personuppgifter ska ske inom EU/EES. Trots detta kan dina personuppgifter i vissa fall komma att överföras till och behandlas i ett land som ligger utanför EU/EES, t.ex. på grund av att vi använder oss av molntjänstleverantörer. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer vi vidta samtliga rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras och skyddas på adekvat sätt som är jämförbart med skyddet som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
WakeUpConference kommer att behandla dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet består och därefter så länge behandlingen är nödvändig för att uppfylla ändamålen med behandlingen, samt för att uppfylla lagliga krav. Det kan t.ex. vara personuppgifter som berör utförda utbildningar vilka, av olika anledningar, kan behöva verifieras långt efter utbildningen. WakeUpConference har upprättat register över olika kategorier av personuppgifter, ändamålet, lagringsplats samt hur länge de sparas. Har du specifika frågor om hur länge personuppgifter sparas är du välkommen att kontakta oss. Dina personuppgifter kommer dock sparas som längst i tio år från avslutat avtal.

Dina rättigheter
Enligt Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och svensk lag har du rättigheten att under vissa omständigheter få tillgång till, begära rättelse i och radera dina personuppgifter samt återkalla samtycke. Vidare har du även rätt att under vissa omständigheter begränsa eller invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära dataportabilitet.
Du är när som helst välkommen att meddela oss att du inte längre vill motta marknadsföring genom att kontakta oss, eller avseende e-postutskick avregistrera dig i aktuell e-post.

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål på hur WakeUpConference behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har även rätten att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Så här skyddar vi dina personuppgifter
WakeUpConference värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Vi uppdaterar denna integritetspolicy vid behov och den giltiga versionen kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida.  Denna integritetspolicy uppdaterades 2021-03-

Policy för Cookies

När du använder WakeUpConference tjänster godkänner du att ta emot WakeUpConference ”cookies”. Om du har valt att acceptera cookies i din webbläsare sparas en liten textfil i din dator. Med hjälp av denna cookie kan vi se information kring dina besök hos oss och anpassa innehållet för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. Vi sparar inga känsliga personuppgifter i våra cookies. En cookie har ett utgångsdatum och när det uppnås raderas den automatiskt. Du kan själv påverka hanteringen av cookies under Hjälp-menyn i din webbläsare.

Nödvändiga cookies behövs för att vi ska kunna tillhandahålla WakeUpConference tjänster som att till exempel kunna logga in på kontot och hantera köp.

Analyscookies samlar in anonym information om hur våra tjänster används, t ex vilka sidor som är populära, om man får felmeddelanden någonstans eller vilken slags enhet som används. Exempelvis tredjeparts-cookies för Google Analytics och Google Tag Manager.

Funktionscookies förbättrar din upplevelse av våra tjänster när du återkommer till vår hemsida eller checkout. Vi sparar till exempel det språk du föredrar och vilka uppgifter du använt vid tidigare köptillfällen.

Marknadscookies används för att samla information om dina surfvanor för att kunna erbjuda reklam som är relevant för dig. Vi använder den här typen av cookies för att påminna dig om att vi gärna vill att du kommer tillbaka om du besökt vår site tidigare.

Olika slags cookies sparas olika länge. Vi har vissa cookies som bara sparas medan du aktivt använder våra tjänster, medan t ex språkinställningar sparas under en längre tid. Vi försöker aktivt minimera mängden tredjeparts-cookies vi använder i våra tjänster men vissa tjänster ser vi som nödvändiga för analys- och marknadsarbete.

Hur kan du kontrollera vårt användande av Cookies
Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Observera att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.